MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

· SATICI

AZS Eğitim ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş

Mersis No. : 0127099435400001
Vergi Dairesi/No. : Maslak V.D. / 1270994354
Adres Maslak Mah. AOS 55. Sok., B Blok, No:4/569, Sarıyer, İstanbul
E-Posta/KEP : hi@codersclub.co

(İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda kısaca “CODERS CLUB” olarak anılacaktır.)

· ALICI

Ad Soyad/Unvan :
Adres :
E-Posta :
Telefon :

İşbu Sözleşme’ye taraf olma suretiyle CODERS CLUB tarafından sunulan hizmetleri satın almak isteyen ALICI, işbu Sözleşme’yi onaylaması sırasında CODERS CLUB tarafından kendisinden talep edilen her türlü bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak CODERS CLUB’a vermeyi kabul etmektedir. ALICI, online satış sırasında CODERS CLUB’a bildirdiği bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur.

ALICI, işbu Sözleşme’ye onayı esnasında beyan etmiş olduğu e-posta adresinin CODERS CLUB tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin üçüncü kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri CODERS CLUB’ı derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde CODERS CLUB’a herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. GENEL ŞARTLAR

18 yaşından küçük kişiler internet sitesi üzerinden hizmet satın alamaz. ALICI, bu Sözleşme’yi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu onaylamış olur. ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından internet sitesinde kabulü ile kurulmasından ve gerek satın alma talebine konu hizmetler, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce aşağıda sayılanlarla ilgili olarak internet sitesinin ilgili bölümlerindeki tüm genel ve/veya özel açıklamaları görerek ve inceleyerek doğru ve eksiksiz olarak bilgilendiğini teyiden kabul eder.

3. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1 maddesi (ğ) bendi gereğince, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler bakımından cayma hakkı kullanılamaz. Buna göre online eğitim içerikleri satın alındığı takdirde bu içerikler bakımından cayma hakkının kullanımı söz konusu olmayacaktır. Bunun dışında internet sitesi üzerinden satın alınan hizmetler/eğitimler için satın alma işleminin gerçekleştiği günden itibaren tüketici, 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda ALICI tarafından ödenen ücret, ALICI hangi ödeme yöntemi ile ödeme yapmış ise aynı şekilde 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ALICI’ya iade edilecektir.

Belirli bir kişi limitinin tamamlanması halinde verilecek olan eğitimlerde, belirlenen sayıya ulaşılamaması sebebiyle eğitimin iptal edilmesi halinde, ALICI tarafından ödenen ücret, ALICI hangi ödeme yöntemi ile ödeme yapmış ise aynı şekilde 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ALICI’ya iade edilecektir.

4. ÜCRETLER VE ÖDEME

5. MÜCBİR SEBEP

CODERS CLUB, kendi kontrolünde olmayan, tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar gibi sebeplerden (birlikte kısaca “Mücbir Sebep”) kaynaklanan ve doğrudan akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkânsız hale getiren ve/veya CODERS CLUB’ın, Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu sebeplerin devamı süresince, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir. CODERS CLUB, Mücbir Sebep’in gerçekleşmesi nedeni ile Sözleşme konusu hizmeti süresinde ifa edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu halde, ALICI, siparişin iptal edilmesini veya ifa süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde ödemeyi gerçekleştirdiği kredi kartına veya diğer sanal ödeme yöntemleri ile yapıldı ise iade kuralları çerçevesinde ödenecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7. DELİL SÖZLEŞMESİ

ALICI’nın tüzel kişi olması halinde, Taraflar, Sözleşme’nin akdi ve/veya uygulanmasından doğan tüm uyuşmazlık ve ihtilaflarda, Tarafların elektronik ve fiziki ortamda tutulan ticari defter ve kayıtları ile diğer bilgi ve belgelerinin geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve Sözleşme’nin bu maddesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193’üncü maddesi anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8. İHTİLAFLARIN HALLİ

Sözleşme’den doğan tüm ihtilafların hallinde, Sözleşme’nin tarafı Gerçek Kişi ALICI ise, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın hizmet satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri; Sözleşme’nin tarafı Tüzel Kişi ALICI ise, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. İşbu Sözleşme, mesafeli satışlara ilişkin mevzuat gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiştir. ALICI, işbu Sözleşme’ye ilişkin olarak doğru ve eksiksiz olarak bilgilendiğini, ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında üye olmak için gerekli bilgileri doldurarak ALICI sıfatıyla CODERS CLUB tarafından internet sitesinde satışa arz edilen ürün/hizmetleri satın alma iradesini gösterdiğini, işbu Sözleşme hükümlerini kabul ederek Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne taraf olduğunu ve herhangi bir itirazı olmadığını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aramıza katılmak için yalnızca bir GitHub hesabı yeterli! Github Connect
LOADING